Equinor ASA: Nordsjø-giganten Johan Sverdrup i produksjon

(Stavanger, 5. oktober 2019) 5. oktober startet Equinor og Johan Sverdrup-partnerne Lundin Norway, Petoro, Aker BP og Total produksjonen fra gigantfeltet i Nordsjøen. Dette er mer enn to måneder tidligere og 40 milliarder kroner lavere enn opprinnelige estimat i Plan for utbygging og drift.

– Produksjonsstart fra Johan Sverdrup er en milepæl for Equinor, våre partnere og leverandører. Når feltet når topproduksjon, vil det stå for rundt en tredjedel av all oljeproduksjon i Norge og levere svært verdifulle fat med rekordlave utslipp. Johan Sverdrup forventes å gi produksjonsinntekter på mer enn 1400 milliarder kroner, hvorav mer enn 900 milliarder kroner til den norske stat og samfunn, sier Equinors konsernsjef Eldar Sætre.

De forventede utvinnbare reservene i Johan Sverdrup er 2,7 milliarder fat oljeekvivalenter, og feltet forventes å produsere opp mot mot 660.000 fat olje per dag når det produserer for fullt. Strøm fra land gir rekordlave CO2-utslipp fra feltet på godt under 1 kg per fat.

Balanseprisen, etter hele feltet er bygd ut, er på under 20 dollar per fat. Etter planen når Johan Sverdrup platåproduksjon for første fase av utbyggingen i løpet av sommeren 2020, og forventede driftskostnader vil da være på under 2 dollar per fat. Operatøren forventer også en kontantstrøm fra driften på rundt 50 USD per fat i 2020, basert på en reell oljepris på 70 USD per fat, som delvis skyldes fasereguleringen av skattebetalinger i opptrappingsfasen.

Prosjektgjennomføring av høy kvalitet, ny teknologi og digitalisering
– Tidlig oppstart av Johan Sverdrup, måneder foran plan, skaper ytterligere verdier og kjennetegner et prosjekt som har satt en ny standard for gjennomføring med høy kvalitet, sier Anders Opedal, konserndirektør for Teknologi, prosjekter og boring i Equinor.

Planen for utbygging og drift (PUD) for første fase av Johan Sverdrup-utbyggingen fastsatte en ambisjon om produksjonsstart i slutten av desember 2019. Etter at PUD ble godkjent i august 2015, er investeringskostnadene for første fase redusert med 40 milliarder kroner til 83 milliarder kroner (nominelle kroner basert på fast valutakurs).

– Høy kvalitet i gjennomføringsfasen har vært en avgjørende del av forbedringshistorien. Dette skyldes i stor grad vårt tette samarbeid med partnere og leverandøren fra første dag. Men vi har også tatt modige beslutninger om bruk av ny teknologi og digitalisering som vi drar fordeler av nå.

– Kvalifisering og bruk av banebrytende ny løfteteknologi sparte oss for mer enn 2 millioner arbeidstimer i havet, reduserte sikkerhetsrisikoen og forkortet utbyggingstiden med flere måneder. Vi har også investert i digitale løsninger og arbeidsmåter som bidrar til å øke oljeproduksjonen og forbedre driften på feltet, og disse nye arbeidsmåtene har allerede spart oss for minst én måneds arbeid i gjennomføringsfasen, sier Opedal.

Den største utbyggingen i Norge på tre tiår
Godkjenning av Johan Sverdrup i 2015 førte til den største utbyggingen på norsk sokkel siden 1980-årene. I første fase av utbyggingen ble 70 millioner timeverk gjennomført, og mer enn 12.000 personer over hele verden arbeidet hver dag under byggeperioden 2016-2018.

– Johan Sverdrup er en gigantutbygging, med bygging på nesten 30 fabrikasjonssteder i Norge og globalt, og feltsenteret som ble installert i Nordsjøen er ett av de største på norsk sokkel. Utbyggingen ble vedtatt i begynnelsen av en nedgangsperiode for olje- og gassindustrien, og bidro til å sikre arbeid for titusenvis, spesielt i Norge, under en kritisk tid for mange, sier Opedal.

Mer enn 70 prosent av kontraktene gikk til leverandører i Norge i sterk internasjonal konkurranse. Konsulentfirmaet Agenda Kaupang har anslått at Johan Sverdrup-utbyggingen kan bidra med mer enn 150.000 årsverk i Norge under byggefasen mellom 2015-2025.

Aktivitet og ringvirkninger på norsk sokkel i flere tiår framover
I driftsfasen, som forventes å vare i mer enn 50 år, kan Johan Sverdrup også skape sysselsetting tilsvarende mer enn 3.400 årsverk i gjennomsnitt hvert år.

– Feltet skal drives fra Equinors kontorer i Stavanger, mens base- og helikoptertjenester skal leveres fra Dusavika og Sola. Oljen som fraktes fra feltet vil også opprettholde aktivitet ved Mongstad-terminalen, og gassen skal eksporteres til Kårstø, sier Arne Sigve Nylund, konserndirektør for Utvikling og produksjon Norge.

– Betydningen av dette feltet både for nasjonal og regional økonomi kan ikke overdrives, sier han.

– Samme år som Norge markerer 50 år siden Ekofisk-funnet (1969) og starten på det norske olje- og gass-eventyret, danner oppstarten av Johan Sverdrup grunnlaget for ytterligere 50 år med industriell aktivitet og verdiskapning på norsk sokkel, sier Nylund.

Johan Sverdrup-feltet bygges ut i to faser. Fase II av utbyggingen ble godkjent av norske myndigheter i mai 2019, og oppstart av produksjonen forventes i fjerde kvartal 2022.

Mediakontakt: Lise Andreassen Hagir, Email: [email protected], Tel: +47 41657507

* * *

FAKTA OM JOHAN SVERDRUP

 • Johan Sverdrup er det tredje største oljefeltet på norsk sokkel, med forventede ressurser på 2,7 milliarder fat oljeekvivalenter.
 • I platåfasen etter andre byggetrinn vil feltet produsere opp mot 660.000 fat olje per dag. Dette vil utgjøre om lag en tredjedel av oljeproduksjonen på norsk sokkel.
 • Balanseprisen for full feltutbygging er på under 20 dollar per fat. Etter Johan Sverdrup når platåproduksjon for første fase av utbyggingen, planlagt i løpet av sommeren 2020, er forventede driftskostnader på under 2 dollar per fat.
 • Samlede produksjonsinntekter fra Johan Sverdrup er anslått til 1430 milliarder kroner (2018) gjennom feltets levetid. Inntektene til den norske stat forventes å være på mer enn 900 milliarder kroner, fordelt på skatter og statens eierskap av Petoro.
 • Johan Sverdrup-feltet får strøm fra land. CO2-utslippene fra produksjon av olje og gass fra Johan Sverdrup er anslått til kun 0,67 kg CO2 per fat. Strøm fra land anslås å redusere CO2-utslippene fra feltet med mer enn 620.000 tonn CO2 per år, til sammen mer enn 25 millioner tonn CO2 gjennom feltets levetid. Etter 2022 skal Johan Sverdrup også levere strøm fra land til andre felt på Utsirahøyden, blant annet Edvard Grieg, Ivar Aasen og Gina Krog.
 • Johan Sverdrup-feltet bygges ut i to faser. Fase 1 ble godkjent av norske myndigheter i 2015, og produksjonen startet i oktober 2019. Fase 2 av utbyggingen ble godkjent i 2019, og forventes å komme i produksjon i 4. kvartal 2022.
 • PARTNERE: Equinor: 42,6 % (operatør), Lundin Norway: 20 %, Petoro: 17,36 %, Aker BP: 11,5733 % og Total: 8,44 %.

FASE 1

 • Omfattet bygging av fire plattformer (bolig- og utstyrsplattform, prosessplattform, boreplattform, stigerørsplattform), tre havbunnsinstallasjoner for vanninjeksjon, strøm fra land, eksportrørledning for olje (Mongstad) og gass (Kårstø)
 • Kontrakter tildelt i fase 1 er på mer enn 60 milliarder kroner. Over 70 % av leverandørene hadde norsk fakturaadresse.
 • Produksjonskapasitet: 440.000 fat olje per dag.
 • Investeringskostnader: 83 milliarder kroner (nominelle vilkår, basert på fast valutakurs).
 • Produksjonsstart: Oktober 2019.

FASE 2

 • Omfatter bygging av enda en prosessplattform (P2), modifikasjoner på stigerørsplattformen og feltsenteret, fem havbunnsrammer, samt leveranse av strøm fra land til Utsirahøyden (Edvard Grieg, Ivar Aasen og Gina Krog-feltene) innen 2022.
 • Kontrakter tildelt hittil i fase 2 er på mer enn 20 milliarder kroner. 85 % av kontraktene er tildelt leverandører i Norge.
 • Produksjonskapasitet: 220.000 fat olje per dag.
 • Investeringskostnader: anslått til 41 milliarder kroner (nominelle betingelser, basert på fast valutakurs).
 • Produksjonsstart: 4. kvartal 2022 (forventet).

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *