Produktion har startat på Johan Sverdrupfältet

Lundin Petroleum AB (Lundin Petroleum) meddelar att produktion för den första fasen av Johan Sverdrup på Utsirahöjden i norska Nordsjön har startat före tidsplan och under budget.

Produktion från fältet startade den 5 oktober 2019 och förväntas öka snabbt när de åtta förborrade produktionsborrningarna succesivt tas i bruk. Den första fasen förväntas nå platåproduktion under sommaren 2020. Två till fyra nya borrningar kommer att behövas, av vilka den första förväntas börja producera runt slutet av 2019.

Projektets första fas har byggts ut som ett fältcenter bestående av fyra plattformar – borrplattform, processanläggning, boende- och stigrörsplattformar. Fältet innehåller utvinningsbara reserver om 2,7 miljarder fat oljeekvivalenter, brutto och under den första fasen kommer fältet att producera 440 000 fat olja per dag, vilket kommer att öka till 660 000 fat olja per dag när den andra fasen kommit i produktion under det fjärde kvartalet 2022. När fältet producerar som mest kommer det att stå för 25 procent av den totala olje- och gasproduktionen på den norska kontinentalsockeln.

Den första fasen har färdigställts under budget, vilket innebär besparingar fram till dagens datum om cirka 40 miljarder NOK, brutto beräknat med projektets växelkurser. Fältet drivs med energi-försörjning från land och kommer att vara ett av de mest koldioxideffektiva fälten i världen med en koldioxidintensitet som ligger under 1 CO2 kg per fat, vilket är cirka 25 gånger lägre än världsgenomsnittet. När den första fasen har nått platåproduktion kommer verksamhetskostnaderna att vara lägre än 2 USD per fat, med break-even vid ett oljepris på under 20 USD per fat, inklusive tidigare investeringar.

Equinor AS är operatör för Johan Sverdrup med en licensandel om 42,6 procent. Partners är Lundin Norway AS med 20 procent, Petoro AS med 17,36 procent, Aker BP ASA med 11,5733 procent och Total SA med 8,44 procent.

Alex Schneiter, koncernchef och vd för Lundin Petroleum:

”Det gläder mig att kunna meddela att produktion har startat på Johan Sverdrup, vilket verkligen är ett betydelsefullt ögonblick för Lundin Petroleum. Allt sedan vi upptäckte fältet 2010 har det överträffat alla våra förväntningar avseende projektutförande, resursökningar och kostnads-minskningar. Det är ett kvitto på det hårda arbete som alla intressenter och tillsynsmyndigheter har utfört för att få fältet i produktion tidigare än beräknat och till en kostnad som är under budget. Detta är ett av de största industriella projekten i Europa och jag vill rikta ett särskilt tack till operatören Equinor som gjort ett fantastiskt jobb i att leda arbetet med utbyggnaden av detta fält i världsklass.

Utvecklingen av Johan Sverdrup är ett tydligt exempel på vilket värdeskapande som kan åstadkommas med en organisk tillväxtstrategi. I detta för bolaget viktiga och historiska ögonblick vill jag också passa på att ge en eloge för det hårda arbete, engagemang och de inspirerande idéer som kommer från varje affärsområde inom Lundin Petroleum, och mer specifikt den djärvhet och ihärdighet som ett tekniskt drivet prospekteringsteam kan uppnå när de får rätt stöd och uppbackning.”

Lundin Petroleum är ett av Europas ledande oberoende bolag för prospektering och produktion av olja och gas. Bolaget fokuserar på verksamhet i Norge och är noterat på NASDAQ Stockholm (ticker LUPE). Läs mer om Lundin Petroleums verksamhet på www.lundin-petroleum.com

För ytterligare information var vänlig kontakta:

Edward Westropp
VP Investor Relations
Tel: +41 22 595 10 14
[email protected]
  Sofia Antunes
Investor Relations Officer
Tel: +41 795 23 60 75
[email protected]
  Robert Eriksson
Head of Media Communications
Tel: +46 701 11 26 15
[email protected]

Johan Sverdrup fakta

  • Fältutbyggnadsprojektets utförande – design och konstruktion har huvudsakligen pågått vid 22 platser över hela värden.
  • Fältet innefattar ett område om 200 km2, motsvarande storleken av Stockholm stad.
  • Den första fasen av utbyggnaden har tagit 70 miljoner mantimmar. Över 12 000 personer arbetade dagligen, över hela världen under den huvudsakliga konstruktionsperioden mellan 2016 och 2018.
  • Processdäcken väger sammanlagt cirka 94 000 ton, vilket motsvarar vikten av fler än 53 000 VolvoXC60.
  • Stålunderställen väger sammanlagt cirka 68 000 ton, vilket motsvarar vikten av sju Eiffeltorn.
  • Fältet kommer att drivas med energiförsörjning från land, vilket kommer att reducera koldioxidutsläppen med över 620 000 ton CO2 per år jämfört med traditionella gasturbiner offshore. Minskningen  motsvarar mer än 310 000 privatbilar.
  • När Johan Sverdrup producerar som mest kommer produktionen att utgöra 25% av den sammanlagda olje- och gasproduktionen i Norge.

Denna information är sådan information som Lundin Petroleum AB är skyldigt att offentliggöra enligt lag (2007:528) om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 3 oktober 2019 kl 07:30 CEST.

Framåtriktade uttalanden

Vissa uttalanden samt viss informationen i detta meddelande utgör “framåtriktad information” (enligt tillämplig värdepapperslagstiftning). Sådana uttalanden och information (tillsammans, “framåtriktade uttalanden”) avser framtida händelser, inklusive Lundin Petroleums framtida resultat, affärsutsikter och affärsmöjligheter. Framåtriktade uttalanden inkluderar, men är inte begränsade till, uttalanden avseende uppskattningar av reserver och/eller resurser, framtida produktionsnivåer, framtida investeringar och fördelningen av dessa på prospekterings- och utbyggnadsaktiviteter, framtida borrningar samt andra prospekterings- och utbyggnadsaktiviteter. Slutlig utvinning av reserver och resurser baseras på prognoser om framtida resultat, uppskattningar av kvantiteter som ännu inte kan fastställas samt antaganden av företagsledningen.

Samtliga uttalanden, förutom uttalanden avseende historiska fakta, kan vara framåtriktade uttalanden. Uttalanden om bevisade och sannolika reserver och resursestimat kan också anses utgöra framåtriktade uttalanden och återspeglar slutsatser som baseras på vissa antaganden om att reserverna och resurserna är möjliga att utnyttja ekonomiskt. Samtliga uttalanden som uttrycker eller involverar diskussioner avseende förutsägelser, förväntningar, övertygelser, planer, prognoser, mål, antaganden eller framtida händelser eller prestationer (ofta, men inte alltid, med ord eller fraser som “söka”, “antecipera”, “planera”, “fortsätta”, “uppskatta”, “förvänta”, “kan komma att”, “kommer att”, “projektera”, “förutse”, “potentiell”, “målsättning”, “avse”, “kan”, “skulle kunna”, “bör”, “tror” och liknande uttryck) utgör inte uttalanden avseende historiska fakta och kan vara “framåtriktade uttalanden”. Framåtriktade uttalanden inbegriper kända och okända risker, osäkerheter och andra faktorer som kan förorsaka att faktiska resultat och händelser skiljer sig väsentligt från dem som förutses i sådana framåtriktade uttalanden. Ingen garanti kan lämnas att dessa förväntningar och antaganden kommer att visa sig vara korrekta och sådana framåtriktade uttalanden bör inte förlitas på. Dessa uttalanden är gällande endast vid tidpunkten för informationen och Lundin Petroleum har inte för avsikt, och åtar sig inte, att uppdatera dessa framåtriktade uttalanden, utöver vad som krävs enligt tillämplig lagstiftning. Dessa framåtriktade uttalanden innefattar risker och osäkerheter som rör bland annat operativa risker (inklusive risker relaterade till prospektering och utbyggnad), produktionskostnader, tillgång till borrutrustning, tillit till nyckelpersoner, reservestimat, hälsa, säkerhet och miljöfrågor, legala risker och förändringar i regelverk, konkurrens, geopolitiska risker och finansiella risker. Dessa risker och osäkerhetsfaktorer beskrivs mer i detalj under rubriken “Risker och riskhantering” samt på andra ställen i Lundin Petroleums årsredovisning. Läsaren uppmärksammas på att ovanstående lista över riskfaktorer inte ska uppfattas som uttömmande. Faktiska resultat kan skilja sig väsentligt från dem som uttrycks eller antyds i sådana framåtriktade uttalanden. Framåtriktade uttalanden är uttryckligen föremål för förbehåll enligt detta varnande uttalande.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *